Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Jedną z organizacji wyspecjalizowanych funkcjonujących przy ONZ jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

W centrum zainteresowania MFW stoją kwestie związane z dążeniem do światowej stabilizacji ekonomicznej.

Środkiem do tego jest udzielanie pomocy finansowej krajom członkowskim i wsparcie systemów płatności międzynarodowych.

Rzeczywiście odbywa się to poprzez współpracę walutową, wspieranie zrównoważonego rozwoju i ogólne kierowanie naczelnymi zadaniami polityki gospodarczej.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy świadczy pomoc zwłaszcza w zakresie:

  • zarządzania dochodami i wydatkami publicznymi,
  • działalności bankowej,
  • stabilności sektora finansowego,
  • systemów kursowych,
  • statystyk gospodarczych oraz problemów prawnych.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy – funkcje

Podaje się, że MFW pełni cztery podstawowe funkcje:

  • regulacyjną – ustanawianie norm i wzorców w międzynarodowych stosunkach finansowych
  • kredytową – wsparcie finansowe (środki finansowe przekazywane państwom członkowskim mają formę zwrotnej pożyczki)
  • konsultacyjną – konsultacje i poradnictwo w sytuacji poszczególnych problemów
  • funkcję kontrolną – nadzorowanie uzgodnionych programów, dzięki czemu ma wpływ na przebieg reform strukturalnych przeprowadzanych w danym państwie

Kraje członkowskie w zamian za to wsparcie zobowiązane są do przeprowadzenia określonych reform i działań zgodnych z dyrektywami MFW.

Sporządzenie rzetelnej oceny wymagałoby prześledzenia działalności Międzynarodowego Funduszu Walutowego w ostatnich latach.

A następnie skonfrontowanie, w jakim stopniu udało mu się sprostać postawionym przez siebie celom.

Za przykład może posłużyć reakcja MFW na kryzys finansowy w 2008 roku.

W sytuacjach kryzysowych najważniejszą rolą wszelkich organizacji staje się działalność stabilizacyjna.

Działania podejmowane w jej ramach skupiać się powinny na dążeniu do przezwyciężenia kryzysu.

Na gruncie międzynarodowym zajmują się tym takie instytucje jak MFW.

MFW na kryzysy

W odpowiedzi na destabilizację światowego systemu bankowego Międzynarodowy Fundusz Walutowy podjął szereg działań dostosowujących ich wsparcie do potrzeb ówczesnego świata (m. in. modyfikując produkty finansowe).

Konieczność adaptacji do nowych warunków spowodowana była przez fakt, że w istocie organizacja ta została powołana w zdecydowanie innym układzie gospodarczych i skoncentrowana była na innych celach.

Podczas gdy do tamtej pory wsparcie otrzymywały głównie kraje biedniejsze, kryzys wymusił, by pomoc trafiła także do gospodarek wysokorozwiniętych.

Z pomocy Międzynarodowego Funduszu Walutowego w trakcie kryzysu zapoczątkowanego w 2008 r. w największym stopniu skorzystały kraje o wysokich dochodach.

MFW jako kredytodawca

Problem o charakterze globalnym sprawił, że znacznie wzrosło zapotrzebowanie na środki z Funduszu.

Po uprzedniej stagnacji, kryzys sprawił, że popyt na kredyty udzielane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy zdecydowanie się zwiększył.

Przeznaczone one były przede wszystkim na pakiety pomocowe dla banków komercyjnych w pierwszych miesiącach kryzysu.

Największymi beneficjentami w tym okresie stały się Grecja, Ukraina i Portugalia. 2 / 3 udzielonej pomocy uzyskały kraje europejskie.

Niespotykana dotychczas na podobną skalę sytuacja wymusiła pewną redefinicję misji MFW.

W reakcji na załamanie gospodarcze Fundusz stawia większy nacisk na hipotetyczne sytuacje zagrażające stabilności systemu i częściej decyduje się na regulacje.

MFW nadzoruje wdrażanie reform przez obserwacje ekonomicznych danych ilościowych.

Takie decyzje wymuszone zostały przez powszechne po kryzysie załamanie się ufności do “naturalnych” mechanizmów rynkowych.

Tymczasem, skala pomocy udzielanej przez MFW w ostatniej dekadzie znacząco wzrosła.

W okresie od listopada 2008 r. do końca 2011 r. łączna suma środków finansowych na warunkach ogólnych przyznanych przez Fundusz 35 krajom wyniosła ok. 331,4 mld USD.

Z czego wypłacono ok. 131,5 mld USD.

Wsparcie bardzo często miało charakter długookresowy.

Organizacje takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy są niezwykle ważne dla światowej gospodarki.

Pomagają przezwyciężać kryzysy, a także dążyć do zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.

Jednym z celów, na który MFW stawia obecnie szczególny nacisk, jest minimalizacja ubóstwa i pomoc rozwojowa krajom biedniejszym, by zmniejszać globalne nierówności.